បណ្ណសារ

Archive for the ‘Writing’ Category

Cambodia: KHMER BOKATOR PRADAL SEREY

ខែមករា 6, 2009 មតិ 2

Posted by AhmerKhmer

អាន​បន្ថែម…

ចំណាត់ក្រុម ៖Khmer Boxing, Writing

Wedding anniversary

ខែមករា 2, 2009 មតិ 2

It’s already 5 years we are married 🙂

pict0008

ចំណាត់ក្រុម ៖Writing

Happy new year!

ខែមករា 2, 2009 មតិ 3

To celebrate this new year, my husband and me organized a small party “Num Bagn Chok Samlor Prahae”. It was my first time to do it. But it tasted not so bad. Haha… 🙂

dscn0297

ចំណាត់ក្រុម ៖Writing

BLOG STATISTIC

ខែសីហា 31, 2007 បញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ក្រុម ៖Writing

FILM TRAILER

ខែសីហា 31, 2007 បញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ក្រុម ៖Writing

INSOLITE !

ខែសីហា 31, 2007 បញ្ចេញមតិ

Click on Insolite to discover strange things and out of commun run stories on Cambodia !

Cliquez sur Insolite pour découvrir des choses extaordinaires et histoires hors de commun sur le Cambodge !

KHMER RAP

rap-khmer

Foreigner song about Cambodia


ចំណាត់ក្រុម ៖Writing

KHMER JOKES

ខែសីហា 31, 2007 មតិ 3

Click on Just for laugh to view videos performed by Cambodians artists!

Cliquez sur Juste pour rire pour visionner des vidéos interprétées par des artistes cambodgiens !

ចំណាត់ក្រុម ៖Writing