បណ្ណសារ

Archive for the ‘Khmer History Book’ Category

History of Cambodia : Book List

ខែមករា 28, 2009 មតិ 3
ចំណាត់ក្រុម ៖Khmer History Book

History of Cambodia (ADHEMARD LECLÈRE) – ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា

ខែមករា 28, 2009 មតិ 17

After Chiv Ta Kvan Book, I did some research for other books on History of Cambodia. I jumped to the cool blog :​​ cambosastra.wordpress.com

history-of-cambodia1

Download

នេះបានហៅថា រកអុស ប្រទះនឹងឈើងាប់មែន។

ដំបូង ចង់ស្រាវជ្រាវរកតែអត្ថបទ ដែលទាក់ទងនឹងthesisខ្លួនឯងទេ តែដល់តែអានជក់ទៅ​ក៏ចេះតែហួសទៅៗដល់ណាដល់ណី ក៏ត្រលប់បកក្រោយ មកអានយកតែកន្លែង ដែលខ្លួនត្រូវការវិញ។

បើនរណាត្រូវការស្រាវជ្រាវសំរាប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនអី ក៏សូមdownloadទុកចុះ។ វាពិតជាសៀវភៅល្អមែនហ្នឹងណា។ បើនរណារកបានសៀវភៅអីល្អលើonline សូមជួយចែករំលែក download link ដល់ពួកខ្ញុំផង។

ចំណាត់ក្រុម ៖Khmer History Book

Khmer History Book – ជីវ តាក្វាន់

ខែមករា 27, 2009 មតិ 33

Today, I did some research on Chiv Ta Kvan book and I found this blog Choukhmer

and website www.khmercenter.ch

img_0003

Page-01

Page-02

Page-03

Page-04

Page-05

Page-06

ប្រសិនបើនរណាចង់អានប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរអី សូមចុចលើលីងនេះអានទៅ។

ចំណាត់ក្រុម ៖Khmer History Book